Board of Directors Meeting Minuets 10-05-2021 Pending Approval 

https://docs.google.com/document/d/15XqVryd2qjP7qlDvGXbBhABudO3t8vw6ZVx_7G-DapU/edit?usp=sharing

Audio Link: 

https://drive.google.com/file/d/1QYvh2GR2ikDNDwsFgeQxUCgmX5PNA6yd/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 08-31-2021 Approved

https://docs.google.com/document/d/1XJIHG30IoPpcklCAXoxpL5UtnH0l86tP0600aadm4Ko/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/1oke105eF0A93PqVdvqTjQdT82HRy7iur/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 08-12-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1_VEQyseHtiwHx4fU6GCDlyiysy0bHQgKJdXvQuN6RlA/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/1h7Afwvn97hdu3d7RJp_lHke2PIdg0tlz/view?usp=sharing

 

Board of Director Meeting Minutes 08-03-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1gj97nZm7LwcziePHgDW7o17a6NpsvQvA9BSp6TecOg4/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/1wLpAx3uJGldLZIlQbQDMutEFqc99odEK/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 06-09-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1OKxw9dFRC81UnTBvhn7eHLdJvSwKI026T0GfogEoYqw/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/1up6SJi5x96Ez97sMN8Rx76FTzcY6VaQb/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 05-13-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/11AWzSs46DiaIx8LV_Hh8pRivGYvV7eBdY_6EfCvsQCA/edit?usp=sharing

Audio Link:

https://drive.google.com/file/d/19YEe9dh8estOkK8ASnF-fhp5urkl_mPb/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 05-04-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1q5UaRDzdC8UNDCzeYltMJMZmH4t7iJoW_N9rleIkYcw/edit?usp=sharing

Audio Link:

https://drive.google.com/file/d/1m96gsNax-UyI07ZsjiK-8xqprLKwQrWk/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 04-29-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1vlD8ljUd5bcxFQai8Cl-wYqQDrj-g2vmETh_MR5C7Ro/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/15Htt2zmlH3Tpw75cqQaeHJLfgqYsxi9Z/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 04-08-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/165B4vGBPWH8buIP6ei7YV1qNuwysOqdhWuolIQJqP-4/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/15Qf2l67AGrjGGg50MfBJ7TMyyo6k_kMZ/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 03-18-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1joX1FOHMmmGMpj3x7l3nFNp_IBhG-aB5fNP6CcrWaY0/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/18CpEH34QJoCQEAK99cUmVLExsH80EhXV/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 02-11-201 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1i-JkErpHvulyO8F-8Ute8hsIi7JuSMybopj9Olgod3E/edit?usp=sharing

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/10BlACAy1KbwDtzZ4kumMbdgj5xSCKG7n/view?usp=sharing

 

Board of Directors Meeting Minutes 01-14-2021 Approved 

https://docs.google.com/document/d/1tAja8F-ZA6Z4nRe7z1CO3cgVT8V9f9d3F85J_-jbb5k/edit?usp=sharing

Audio Link:

https://drive.google.com/file/d/13DlRWbINXAl-4Vubik9xXF1xs8HPyIA0/view?usp=sharing